Primaire tabs

U bent hier

Disclaimer

Algemeen

Attentia corporate vzw en haar aangesloten entiteiten (met name Attentia sociaal secretariaat vzw, Attentia nv, Attentia preventie en bescherming vzw en Krekelbergh Attentia sociaal kantoor nv) (hierna gezamenlijk "Attentia", "wij", "ons" of "onze") bepalen in deze disclaimer de voorwaarden voor het gebruik van de website www.attentia.be inclusief de Attentia webshop (hierna: "de Website").

De website wordt beheerd door Attentia corporate v.z.w. U kan de websitebeheerder contacteren

  • via e-mail: info@attentia.be 
  • schriftelijk: Attentia corporate vzw, t.a.v. de afdeling Marketing, Sluisweg 1 bus 5, B-9000 Gent.

Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

 

Aansprakelijkheid

Attentia besteedt veel aandacht en zorg aan deze website en streeft ernaar alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk en actueel mogelijk weer te geven en voor de sociaaljuridische informatie enkel betrouwbare bronnen aan te wenden.

Alle informatie op de website (of/en gelinkte websites) is van algemene aard, dit tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, dient U altijd de daarvoor bevoegde diensten raad te plegen.

Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Attentia echter niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie altijd volledig, juist en bijgewerkt is. Attentia wijst dan ook enige aansprakelijkheid voor onvolkomenheden af en behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder kennisgeving de inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) aan te passen en/of te verwijderen. 
Indien de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij alle redelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Als U onvolkomenheden of onjuistheden vaststelt, kan U dit steeds melden aan de Website beheerder.

Attentia spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen, doch kan echter niet garanderen dat de website steeds volledig vrij is van technische problemen en geeft geen garanties inzake functioneren van de website of geschiktheid voor een bepaald gebruik.

Attentia is niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekeningen of fouten van/op de Website, noch is zij aansprakelijk voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien door de gebruiker of derden. Attentia is dus niet aansprakelijk voor enige direct, indirecte, afgeleide, immateriële of gevolgschade (hierin begrepen doch niet beperkt tot enige bedrijfsverliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen aan uw programma's en/of andere gegevens op uw computer, of van uw apparatuur en/of programma's) die voortvloeit uit het gebruik van de Website en/of uit de onmogelijkheid om deze te gebruiken, noch voor de informatie op de Wesite zelf.

 

Hyperlinks en verwijzingen

Deze Website kan hyperlinks naar websites of webpagina's van derden bevatten. Attentia heeft geen enkele controle over de inhoud of technische aspecten van deze websites en webpagina's van derden waarnaar U met hyperlinks op deze website wordt doorverwezen. Dergelijke hyperlinks worden louter aangeboden voor uw gebruiksgemak en gebruik ervan is op eigen risico. Het plaatsen van een hyperlink betekent niet dat Attentia deze sites (of de inhoud of het gebruik ervan) goedkeurt of aanvaardt. Attentia is in geen geval aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit het raadlplegen of het gebruik van deze hyperlinks. Onze Website kan ook feiten, meningen, inzichten, verklaringen en aanbevelingen van derde partijen bevatten. Attentia garandeert of onderschrijft geenszins, of betrouwbaarheid van enig advies, mening, verklaring of andere informatie weergegeven, ge-upload, of verspreid via de Website. U erkent dat indien u vertrouwt op een dergelijke mening, verklaring, advies of informatie, zulks op eigen risico geschiedt.

 

Online diensten

Aangezien de online diensten toegankelijk zijn door middel van gebruikersnamen en persoonlijke paswoorden die toegekend worden aan de gebruikers, wijst Attentia elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het oneigenlijk gebruik ervan door een gebruiker of klant.

Elke online bestelling van diensten, producten of documenten op deze website betekent dat de gebruik of klant de voorwaarden opgenomen in deze disclaimer aanvaardt, alsook met de bijzondere voorwaarden die eigen zijn aan iedere entiteit van Attentia corporate vzw.

Simulaties gemaakt via deze website worden meegedeeld onder voorbehoud van wijzigende wetgeving. De resultaten zijn indicatief en niet verbindend.

 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat kunnen worden geplaatst wanneer U onze website bezoekt. Deze bevatten bezoekers-identificatie-informatie die wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. De cookies laten ons toe om u een betere gebruikservaring te bieden bij een volgend bezoek aan onze Website en onze Website te optimaliseren. Wij verwijzen naar  cookieverklaring voor gedetailleerde informatie betreffende ons cookie beleid.

 

Privacy

Wij vinden de privacy van onze klanten belangrijk. Wij verwijzen naar onze Privacyverklaring voor gedetailleerde informatie betreffende ons privacy beleid.

 

Gedrag van bezoekers

Bezoekers van onze website gaan ermee akkoord dat ze zich zullen onthouden van: (I) het via of door de website verzenden van enige informatie, gegevens, tekst, bestanden, links, software, chats, communicatie of andere gegevens die schadelijk, onwettelijk, bedreigend, beledigend, kwetsend, lasterlijk, vulgair, obsceen, racistisch of verwerpelijk zijn of zo ervaren worden door Attentia; (II) het verzenden of pogen te verzenden van enig virus, trojaans paard of ander middel dat software beschadigt of vernietigt; (III) het al dan niet bewust schenden van enige van toepassing zijnde wet of regelgeving; en (IV) het plegen van inbreuken op de privacy of enig persoonlijk recht (inclusief intellectuele eigendomsrechten) van enig (rechts)persoon.
Attentia kan om welke reden dan ook te allen tijde uw toegang tot (delen van) de website blokkeren en/of opschorten.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website en de volledige inhoud ervan is auteursrechtelijk beschermd. U heeft het recht de informatie van deze website voor persoonlijk gebruik te consulteren, downloaden en reproduceren, doch dit enkel in overeenstemming met  de bepalingen van Boek XI van het Wetboek van Economisch Recht en slechts voor zoverre dit conform is met een normaal persoonlijk gebruik van de informatie.  Dit recht op gebruik mag louter voor informatieve doeleinden worden aangewend, dit met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie aan of door derden.
Voormeld persoonlijk gebruiksrecht geldt niet voor teksten en/of tools waarvan enig gebruik expliciet beperkt is. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd de voorafgaande toestemming van Attentia vereist. Attentia corporate vzw en haar aangesloten entiteiten behouden in elk geval te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

 

Vrijwaring

De gebruiker van de Website vrijwaart Attentia voor enige schade, verlies, kosten, vorderingen, procedures, uitgaven en/of aansprakelijkheden als gevolg van vorderingen van derden en opgelopen uit hoofde van of in verband met een schending door de gebruiker van de gebruiksvoorwaarden van deze Website, hierin begrepen doch niet beperkt tot (buiten)gerechtelijke kosten en advocatenkosten, en vorderingen van derden wegens (beweerdelijke) intellectuele eigendomsrechtelijke inbreuken.

De gebruiker aanvaardt om zo volledig mogelijk mee te werken aan de verdediging van Attentia tegen een dergelijke vordering en/of schadegeval, met dien verstande dat Attentia zich desgevallend het exclusieve controle- en verdedigingsrecht voorbehoudt.

 

Toepasselijk recht en geschillen

Belgisch recht is van toepassing op eventuele geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website. Uitsluitend de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd, dit behoudens uitdrukkelijk anders oveeengekomen tussen partijen.

 

Commentaren, klachten en vragen

Indien U een vraag of klacht heeft over de in deze Disclaimer opgenomen voorwaarden, kan U contact opnemen met de websitebeheerder. Wij appreciëren uw feedback en suggesties. Als u ons, ideeën, suggesties of andere informatie stuurt, zullen deze worden beschouwd als eigendom van Attentia. Attentia kan bovendien niet aansprakelijk gesteld worden, indien u hierbij auteursrechten schendt of rechten of beschermde producten van derden gebruikt.

 

2024 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer